Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Informació  > Apunts del treball i model productiu
 

24 de novembre de 2017

 
 • Informe de tendències salarials 2018   (24.11.2017)

  Segons l’Informe de tendències salarials 2018, de Randstad, l’augment en els nivells de rotació i el dèficit de talent estan provocant tendències a l’alça dels salaris. El 30% de les empreses ja està desenvolupant polítiques d’actualització de sous. Aquestes actuacions evidencien, segons Randstad, que l’ocupació s’està comportant de manera positiva. Els sectors que es caracteritzen per un creixement actual de l’ocupació són el de venda al detall, que ocupa més de 2,2 milions de persones, el de logística, amb un 54,1% d’empreses que estan incrementant les plantilles; el de banca i assegurances, que també ha experimentat increments de personal superiors al 10%, i el de l’enginyeria, en què 7 de cada 10 empreses estan augmentat la plantilla de personal. D’altra banda, el 61,8% de les empreses del sector de Telecomunicacions i el 75,5% de ciències de la vida estan tenint dificultats per trobar treballadors amb les competències adequades. Finalment, en les àrees de vendes i màrqueting, digital i finances i recursos humans, que tenen caràcter transversal en les estructures empresarials, destaca que el 41% dels treballadors està buscant activament una altra ocupació.

   

 • Tendències mundials de l’ocupació juvenil 2017   (24.11.2017)

  L’edició 2017 de la sèrie Tendències Mundials de l’Ocupació Juvenil 2017, de l’OIT, recull informació actualitzada sobre els principals indicadors, tendències i polítiques del mercat laboral juvenil. L’informe també examina el futur del treball dels joves i el vincle amb la nova automatització i les tecnologies digitals. Segons l’OIT, la proporció mundial de joves que no estan ocupats ni cursen cap tipus d’estudis, conegut com a ninis, s’estima en el 21,8% per al 2017 als països de l’OCDE, el 76,9% dels quals són dones. A més, prop del 18% dels joves desocupats porta un any o més sense treballar, i el 76,7% dels que treballen ho fan en ocupacions informals. En les economies emergents i en desenvolupament, el 16,7% dels treballadors viuen per sota el llindar d’extrema pobresa (1,90 $ per dia). A nivell de fluxos migratoris, el 70%  estan formats per joves i es preveu que en l’horitzó de 2030, s’activaran 25,6 milions de joves que necessitaran llocs de treball. L’OIT alerta que ara per ara tres de cada quatre joves que treballen al món ho fan en ocupacions precàries. Entre els països avançats, Espanya i Grècia són els que tenen un repte urgent davant la quantitat de joves treballadors en risc de pobresa (al voltant del 20%).

   

 • Butlletí ICE   (24.11.2017)

  Actualment un de cada quatre llocs de treball a Espanya depèn de l’activitat internacional de les empreses, segons el Butlletí ICE de novembre de 2017, que tracta sobre l’estratègia d’internacionalització 2017-2027, aprovada pel govern estatal. Amb la finalitat que augmenti aquesta ocupació, el document recull una anàlisi de les fortaleses, febleses, oportunitats i amenaces del sector del comerç exterior. Entre les febleses, destaca la concentració de l’exportació en un nombre reduït d’empreses, l’escassa propensió a exportar de les pimes, la insuficient diversificació dels mercats de destinació de les exportacions espanyoles, l’escassa presència en els mercats d’Àsia i Estats Units i l’insuficient contingut tecnològic de les exportacions. Per això, alguns dels principals reptes, segons l’ICE són incrementar la base d’empreses que exporten, impulsar el desenvolupament tecnològic i la innovació, acompanyar les empreses en la transformació digital dels negocis, atreure talent, millorar el finançament i desenvolupar la política comercial per tal d’obrir mercats i eliminar barreres.

   

 • Les pimes a la UE   (24.11.2017)

  Segons Eurostat, les petites i mitjanes empreses (fins a 249 treballadors) són les conductores de l’economia a la Unió Europea, creant llocs de treball i contribuint al creixement econòmic. Les dades mostren que el 98% de les empreses que comercialitzen béns a la UE són pimes, i dins d’aquestes el 70% correspon a microempreses (fins a 9 persones ocupades). En detall, les pimes representen el 45% de les exportacions de la UE i el 51% de les importacions intraeuropees. En cinc estats membres, les pimes generen més de dos terços del valor total de les exportacions intracomunitàries: Xipre (88%) i Letònia (81%), seguit de Bèlgica (70%), Estònia (68%) i Holanda (67%). En canvi, representen menys d’un terç del valor d’exportació intraeuropea a França (21%), Alemanya (26%), Eslovàquia (30%) i Irlanda (32%). Pel que fa a les importacions de mercaderies, en la gran majoria d’estats membres, almenys la meitat del valor d’aquestes importacions prové de les pimes, sent les microempreses les principals contribuents. Així, a Xipre representen el 85% de les importacions, a Estònia el 79%, el 78% a Lituània i el 77% a Malta. En canvi,  a França, Alemanya, República Txeca, Eslovàquia i Polònia les importacions provinents de pimes no arriben a la meitat del total d’importacions.

   

 • El benestar a l’OCDE   (24.11.2017)

  L’OCDE ha publicat la quarta edició de How is life? corresponent a 2017 que dona una visió integral del benestar en els països de l’OCDE. En concret, l’estudi mostra les diverses cares de la desigualtat per edat, sexe i nivell educatiu. També aporta informació sobre els desavantatges de benestar que afronten els immigrants a l’hora d’adaptar-se a la vida a l’estranger. Finalment, ofereix una perspectiva per país que identifica fortaleses, reptes i canvis en el benestar a través del temps. En el cas concret d’Espanya, s’evidencien resultats dispars de desigualtat en comparació amb altres països. Per exemple, hi ha grans bretxes entre la part superior i la inferior de la distribució dels ingressos familiars, amb el 20% superior que rep sis o set vegades més ingressos que el 20% inferior. Pel que fa a la bretxa de gènere, en el mercat laboral espanyol les dones tenen un 18% més de probabilitats que els homes d’estar desocupades i gairebé el doble de probabilitats de treballar en una ocupació mal pagada. Així mateix, Espanya mostra una proporció comparativament alta de persones que pateixen privacions en el benestar; per exemple, té la segona taxa més alta de desocupació (19,7%) i la tercera en baix assoliment escolar (42,6%) i en baix nivell de competències dels adults (22,5%).

   

 • Homes i dones a Espanya   (24.11.2017)

  L’INE ha publicat l’Informe Homes i dones a Espanya, que ofereix, des d’una perspectiva de gènere, els indicadors més rellevants per analitzar la situació d’homes i dones en diverses àrees econòmiques i socials. Es tracta d’una publicació dinàmica que fomenta l’ús de les dades estadístiques. L’informe està  estructurat per àmbits temàtics: ocupació, salaris, educació, salut, conciliació familiar, ciència i tecnologia; a més, inclou informació que proporciona l’Institut de la Dona en relació amb els temes de delicte i violència i poder i presa de decisions. Cada àmbit analitza diversos indicadors i cada indicador porta associat, a part de l’informe, una fitxa que consta d’una introducció al tema, definicions, comentaris, taules i gràfics i fonts d’informació utilitzades. Inclou, així mateix, enllaços que permeten l’accés a diferents fonts d’informació utilitzades i a altres fonts nacionals o d’organitzacions internacionals que possibiliten ampliar informació.

   

Nota

Les opinions que s'expressen en els estudis, informacions i anàlisis corresponen exclusivament als seus autors i autores.