Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Informació  > Apunts del treball i model productiu
 

15 de setembre de 2017

 
 • Anuari regional 2017 d’Eurostat   (15.09.2017)

  L’edició 2017 de l’Anuari regional d’Eurostat proporciona dades i xifres relacionades amb el desenvolupament regional. Encapçala la publicació una visió general de les polítiques regionals a la Unió Europea i les prioritats de la Comissió Europea a nivell subnacional. A continuació, inclou quatre capítols sobre població, salut, educació i formació, i mercat laboral, que aporten, entre d’altres, informació sobre l’edat mitjana de la població a les diferents regions, determinants de la salut (com ara les taxes d’obesitat o el consum d’alcohol) per grau d’urbanització i bretxa de gènere en ingressos mitjans anuals. L’Anuari inclou tres capítols d’estadístiques econòmiques, que donen informació sobre les àrees més orientades a l’agricultura o a la indústria. Aporta també informació sobre el nivell empresarial, tecnològic i científic així com dades regionals per sectors específics i activitats econòmiques. Finalment, clou amb dos capítols especials: un, sobre ciutats, centrat en la població, el transport i el medi ambient i, l’altre, sobre àrees rurals, amb dades específiques sobre la pobresa i exclusió social, habitatge, salut, educació, mercat de treball, economia i societat digital.

 • Beneficis econòmics de la igualtat de gènere a la Unió Europea   (15.09.2017)

  Un estudi de l’Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere (EIGE) aborda  l’impacte econòmic que tindria la millora de la igualtat de gènere en els àmbits d’educació, mercat de treball i salaris. D’acord amb l’estudi, la igualtat de gènere i d’oportunitats en el mercat laboral ha millorat en les darreres dècades; no obstant això, encara persisteix una bretxa entre homes i dones si comparem els estudis, els salaris i la distribució del temps en els treballs no remunerats. Els resultats indiquen que la bretxa de gènere laboral a la Unió Europea (UE) és de l’11,6%, percentatge que augmenta amb el nombre de nens a la llar. Les dades de 2015 evidencien que el 32,1% de les dones treballen a temps parcial enfront del 8,9% dels homes. I, a nivell de salari, les dones guanyen un 16,1% menys que els homes de mitjana a tota la UE. Una major participació de les dones en el mercat de treball i una major representació en els camps Científic, Tecnològic, de l’Enginyeria i de les Matemàtiques, estudis en els quals el 75% dels estudiants són homes, tindria un efecte positiu sobre el PIB per càpita i l’ocupació, conclou l’estudi.

 • El futur laboral del sector tecnològic   (15.09.2017)

  El darrer estudi prospectiu de Randstad Research aborda el potencial de creixement i l’ocupació del sector tecnològic. El 60% dels experts del sector opinen que tant l’economia espanyola com el sector mateix creixeran en els propers dotze mesos. El 49% preveu un creixement de la plantilla enfront del 3% que opina el contrari. Així mateix, són superiors les opinions que preveuen un augment de la rotació de la plantilla (26%) a les que en preveuen un descens (13%). D’altra banda, el 64% dels experts del sector identifiquen el dèficit de talent com un problema actual important, que s’agreujarà en els propers dotze mesos segons el vaticini del 49% dels enquestats. Randstad afirma que aquest dèficit de talent es manifesta tant en els perfils qualificats com en la resta de perfils. En relació amb la rotació laboral, el 54% dels experts considera que és inferior a la mitjana sectorial. Finalment, el nivell d’absentisme es considera molt reduït, el 67% dels empresaris no anticipa variacions a curt termini i només un de cada quatre experts del sector preveu que aquesta variable s’incrementi en els propers 12 mesos. L’estudi conclou que, malgrat els senyals positius respecte del potencial de desenvolupament del sector de la Tecnologia, els nivells d’optimisme no superen la mitjana espanyola de tots els sectors estudiats.

 • Dones i homes, consum i producció al llarg de la vida   (15.09.2017)

  L’Observatori Social de La Caixa ha difós l’article Dones i homes, consum i producció al llarg de la vida. Una relació desigual, de les autores Elisenda Rentería, Rosario Scandurra, Guadalupe Souto i Concepció Patxot. Es tracta d’un estudi dels fluxos de recursos (monetaris i no monetaris) que es donen en la societat espanyola tenint en compte les perspectives d’edat i sexe. Durant el cicle vital es poden delimitar dues etapes en què el consum és superior a la renda laboral: des del naixement fins als 24 anys i a partir dels 59. Els mecanismes que permeten articular transferències de recursos des de les edats amb superàvit a les de dèficit són bàsicament tres: les transferències privades, les transferències públiques i l’estalvi. Ara bé, els individus també depenem d’altres recursos que no es proporcionen necessàriament a través del mercat i, per tant, no estan remunerats. De fet, la Comptabilitat Nacional no recull el treball domèstic no remunerat, la qual cosa vol dir que se subestima el valor de la producció total de l’economia, en particular, el valor de la producció aportada per les dones, que realitzen només un 39% de tota la producció de mercat i, en canvi, s’encarreguen del 67% de la producció no remunerada.

 • Impacte de la política monetària no convencional sobre les finances públiques de la UEM   (15.09.2017)

  El Banc d’Espanya ha publicat aquesta setmana l’article L’impacte de la política monetària no convencional sobre les finances públiques de la Unió Econòmica i Monetària (UEM), dels autors Pablo Burriel, Francisco Martí i Javier J. Pérez. L’article ofereix una quantificació aproximada de la situació de les finances públiques dels principals països de la UEM. En concret, proporciona estimacions de l’efecte directe de les mesures monetàries sobre el pagament dels interessos del deute d’Alemanya, França, Itàlia, Espanya, Holanda i de l’agregat de l’àrea per al període 2014-2016. A més, estima l’efecte total (directe i indirecte) sobre el dèficit públic d’Espanya i el conjunt de l’àrea euro. Els resultats mostren que, en aquest període, l’Administració Pública d’Espanya s’hauria estalviat en concepte de pagament per interessos del deute al voltant d’1 punt percentual del PIB, en termes acumulats, com a conseqüència de la implementació de polítiques monetàries no convencionals. Pel que fa al dèficit públic, estima que des de mitjans de 2014 s’hauria reduït en 0,9 punts percentuals del PIB. El Banc d’Espanya subratlla que aquestes estimacions s’han d’entendre com a meres aproximacions.

 • El turisme entra en una nova era   (15.09.2017)

  L’edició mensual de la revista Hosteltur dedica el reportatge a les noves tecnologies turístiques en tant que eines al servei d’un canvi de model turístic. L'Organització Mundial del Turisme preveu que cap al 2030 s’assoliran els 1.800 milions de turistes internacionals. Però el canvi no serà només quantitatiu sinó també qualitatiu. La previsió és que hi hagi tants turistes per motius personals (salut, educació, visites a familiars) com per oci. En aquest context, l’especialització serà la manera d’avançar, afirma Hosteltur. L’article recull una selecció de tecnologies de recent funcionament en el mercat per anar cap a un model de viatges més personalitzats, sostenibles i eficients. Entre algunes d’aquestes tecnologies tenim les que permeten la personalització del contingut de l’habitació abans del check-in, la creació d’ambients únics a partir de pantalles i àudios que s’adapten al tipus de públic i al seu estat d’ànim, la reproducció de música o petició de servei a través de la veu, la geolocalització de clients per mitjà de dispositius o la comunicació i resolució de dubtes des dels chatbots, serveis per interactuar o conversar per mitjà de qualsevol interfície de chat.

Nota

Les opinions que s'expressen en els estudis, informacions i anàlisis corresponen exclusivament als seus autors i autores.